Home > Notice> notice-11012016_01

Notice


11th January 2016

Yangon Stock Exchange (ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း) အမည္နွင့္အမွတ္အသားမ်ားအား ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ Facebook စာမ်က္နွာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနျခင္းကုိ တားျမစ္ျခင္း

ရန္ကုန္ျမိဳ့၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ့နယ္၊ ဆူးေလဘုရားလမ္း၊ အမွတ္ – ၂၄/၂၆ တြင္ ရုံးခန္းဖြင့္လွစ္ထားေသာ Yangon Stock Exchange Joint- Venture Co., Ltd သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံ၊ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီး ဌာနလက္ေအာက္ရွိ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္နွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ ဒိုင္ဝါသုေတသနအဖြဲ့၊ ဂ်ပန္အိပ္ခ်ိန္းအဖြဲ့တို့ ပူးေပါင္း၍ နိုင္ငံျခား ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွုဥပေဒနွင့္အညီ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းကို ဖြဲ့စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ့ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ရုံး တြင္လည္း ေအာက္ပါကုမၸဏီအမွတ္တံဆိပ္ကုိ မွတ္ပံုတင္အမွတ္- ၁၃၇၃၈/ ၂၀၁၅ (၂၆-၁၀-၂၀၁၅) ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္သြင္း ထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။

   YSX Final Logo Logo (Yangon Stock Exchange) copy

ယခုအခါ လူမွုကြန္ယက္အင္တာနက္စာမ်က္နွာမ်ားတြင္ Yangon Stock Exchange (ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိ္န္း) အမည္နွင့္ အမွတ္အသားမ်ားအား ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ Facebook Account မ်ား ဖြင့္လွစ္၍ အမ်ားျပည္သူ ထင္ေယာင္ ထင္မွား ျဖစ္ေစမည့္ သတင္းမ်ားထုတ္လႊင့္ျပီး တရားမဝင္အသံုးျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ့ရွိေနရပါ သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ-၅၅ (ဂ) တြင္ “မည္သူမ်ွ ခြင့္ျပဳ မိန့္ရရွိထားေသာ ေကာင္တာေဈးကြက္ (သို့မဟုတ္) စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း၏အမည္ကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ အသံုးမျပဳရ (သို့မဟုတ္) ေကာင္တာေဈးကြက္တြင္ (သို့မဟုတ္) စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း၏ အဖြဲ့ဝင္အျဖစ္ အေယာင္ေဆာင္ ျခင္းမျပဳရ” ဟု တားျမစ္ထားျပီး ပုဒ္မ-၆၁ အရ “မည္သူမဆို ပုဒ္မ-၅၅ ပါ တားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း ျပစ္မွုထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလ်ွင္ ထိုသူကို ငါးနွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ေစရမည္” ဟု အတိအလင္း ျပဌာန္းထားပါသည္။

သို့ျဖစ္ပါ၍ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ Yangon Stock Exchange (ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိ္န္း) အမည္နွင့္ အမွတ္အသား မ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ Facebook Account မ်ားအား deactivate ျပဳလုပ္ေပးပါရန္နွင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ Yangon Stock Exchange (ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိ္န္း) အမည္နွင့္ အမွတ္အသားမ်ားအား ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ မည္သူမဆို အသံုးျပဳ ျခင္း တစ္စံုတစ္ရာ မျပဳလုပ္ၾကပါရန္ တားျမစ္အပ္ပါသည္။

လိုက္နာျခင္းမရွိပါက တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ တရားစြဲဆိုအေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း အမ်ားသိေစရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။

ညႊန္ၾကားခ်က္အရ-

ဦးေဇာ္ေဇာ္ဝင္း (LL.B)
တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ့ေန (စဥ္-၅၆၃၆/၉၁)
ဖုန္း-၀၉-၅၁၉၄၉၉၈၊ ၀၉-၇၉၅၁၉၄၉၉၈
ဦးထြန္းသာေမာင္ (LL.B)
တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ့ေန (စဥ္-၅၃၇၀/၉၀)
ဖုန္း-၀၉-၅၀၇၉၆၀၀၊ ၀၉-၇၉၅၀၇၉၆၀၀
အမွတ္၊၅၅/၂၃(တ)ထပ္၊မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံလမ္း ၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ့။